Договір публічної оферти

про надання послуг

(в редакції 23.04.2024)

Від групи юридичних осіб та фізичних – осіб підприємців, що найменуються - ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ЧЕРНІКОВИ ТА ПАРТНЕРИ» (надалі також ЮК «ЧЕРНІКОВИ ТА ПАРТНЕРИ»), що включає наступних осіб: АО «ЧЕРНІКОВИ ТА ПАРТНЕРИ» (код ЄДРПОУ 45153337), в особі керуючого партнера Чернікова Дениса Юрійовича, що діє на підставі Статуту, ТОВ «ЮК «ЧЕРНІКОВИ ТА ПАРТНЕРИ» (код ЄДРПОУ 44162602), в особі Директора Чернікова Дениса Юрійовича, що діє на підставі Статуту та Фізичну особу-підприємця, Адвоката Чернікова Дениса Юрійовича, Фізичну особу-підприємця, Адвоката Чернікова Дмитра Юрійовича, Фізичну особу-підприємця, Адвоката Тоботу Юлію Сергіївну, що іменується надалі «Виконавець», з однієї сторони, та особа, яка приєдналась до цього Договору, шляхом прийняття пропозиції укласти цей Договір на умовах, визначених Виконавцем, що іменується надалі «Замовник», з іншої сторони, надалі разом – «Сторони»,а кожен окремо – «Сторона», виражаючи свою вільну волю та керуючись нормами чинного законодавства України, уклали цей Договір публічної оферти про надання послуг (надалі – «Договір») про наступне:

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договір є публічним договором в розумінні статті 633 Цивільного кодексу України, а особа, яка приймає пропозицію (публічну оферту) про укладення Договору (здійснює акцепт) стає Замовником відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України та умов цього Договору.

1.2. Договір є пропозицією (публічною офертою) необмеженому колу фізичних і юридичних осіб укласти з Виконавцем Договір шляхом повного і безумовного прийняття умов цього Договору.

1.3. Умови Договору є однаковими для усіх осіб, які вирішили прийняти умови цього Договору.

1.4. Договір є договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України, оскільки його умови визначені Виконавцем і можуть бути прийняті Замовником лише шляхом приєднання до запропонованого Договору в цілому. 

1.5. Приєднанням до Договору вважається оплата послуг Виконавця шляхом готівкової оплати чи безготівкового переказу коштів, в тому числі, з використанням електронного платіжного засобу. Акцептом цього договору також вважається передача Замовником підписаного ним чи третіми особами в інтересах Замовника договору про надання юридичних послуг/договору про надання правової (правничої) допомоги/публічного договору-оферти, в т.ч. договору/рахунку-фактури як спрощеної форми укладення публічного договору, який/які можна отримати, звернувшись до Виконавця у будь-який зі способів, вказаних на веб-сайті) у паперовому вигляді, в т.ч. шляхом передачі засобами поштового зв’язку або кур’єрської доставки; або у сканованому вигляді; або шляхом його фото-/відео- відтворення, передані через мережу Інтернет за допомогою електронно-комунікаційних систем, в т.ч. через електронну пошту, месенджери (Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram тощо), або електронної копії Договору, засвідченої електронним підписом (ЕЦП/КЕП) та переданої через мережу Інтернет за допомогою електронно-комунікаційних систем та сервісів електронного документообігу.

1.6. Договір вважається укладеним з дати надходження Виконавцю оплати за послуги, здійсненої Замовником на умовах, встановлених цим Договором.

1.8. Вчинення Замовником дій, передбачених пунктом 1.5 цього Договору, вважається прийняттям Замовником пропозиції про укладення Договору (здійснення акцепту), а також підтверджує факт повного і безумовного прийняття Замовником умов цього Договору без будь-яких застережень чи зауважень відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України. Приймаючи пропозицію Виконавця (публічну оферту), Замовник погоджуєтесь з усіма умовами цього Договору і підтверджує, що йому зрозумілий зміст Договору і правові наслідки його укладення.

1.9. Терміни, що використовуються у цьому Договорі, вживаються у таких значеннях:

1.9.1. Публічна оферта - пропозиція Виконавця про укладення Договору, розміщена на веб-сайтах Виконавця та викладена Виконавцем в умовах цього Договору, що адресована невизначеному колу фізичних і юридичних осіб;

1.9.2. Акцепт - повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов Договору шляхом оплати послуг Виконавця або іншим способом, погодженим Сторонами і прирівнюється до власноручного підпису Замовника під Договором.

1.9.3. Замовник - фізична або юридична особа, яка отримує від Виконавця послуги на умовах, передбачених Договором;

1.9.4. Веб-сайт Виконавця - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет під доменними ім’ями https://chernikovlaw.com.ua/, https://lwconsulting.com.ua/, https://chernikovlaw.com/viiskovyi-advokat/ та інші сторінки, що знаходяться за вказаними доменними. 

1.9.5. Послуги у сфері права (юридичні послуги) – консультування (усне та письмове), складання заяв, скарг, звернень, адвокатських запитів, пояснень, позовних заяв, відзивів, апеляційних та касаційних скарг інших заяв по суті, договорів, інших юридичних документів відповідно до процесуального та матеріального законодавства; представництво та захист прав та інтересів Замовника в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях, та інші юридичні послуги, що визначені чинним законодавством.

1.9.6. ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ЧЕРНІКОВИ ТА ПАРТНЕРИ» - це збірний термін, що використовується в цьому Договорі та включає себе усіх осіб, що вказані у преамбулі Договору.

1.10. Акцептом Публічної оферти є здійснення Замовником дій, визначених пунктом 1.5 Договору, що мають наслідком укладення цього Договору.

1.11. Укладаючи Договір, Замовник підтверджує: 

1.11.1. повне та вичерпне ознайомлення з Публічною офертою, викладеної в умовах цього Договору; 

1.11.2. безумовне та беззастережне прийняття ним Публічної оферти, викладеної в умовах цього Договору; 

1.11.3. цілковите розуміння змісту своїх зобов’язань за Договором і правових наслідків його укладення. 

1.12. Підтвердженням укладення Договору є квитанція, чек, платіжне доручення, інший розрахунковий або касовий документ (в електронній та/або паперовій формі), що засвідчує факт оплати послуг, які є предметом Договору, відповідно до вимог законодавства України, якщо інше не погоджено Сторонами.

1.13. Сторони домовились вважати цей Договір також договором про надання правової (правничої) допомоги відповідно до вимог ст. 27 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» з дотриманням положень Закону України «Про електронну комерцію».

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. На умовах та в порядку, передбачених цим Договором, Виконавець зобов'язується надавати, а Замовник приймати та оплачувати послуги у сфері права (юридичні послуги) тощо (надалі – послуги).

2.2. Предметом Договору є послуги, які визначено в рахунку на оплату.

2.3. Оплата послуг згідно з виставленим рахунком є згодою отримати послуги, зазначені в рахунку на умовах даного Договору.

2.4. Конкретна особа Виконавця, з переліку вказаних у преамбулі Договору, вказується у рахунку на оплату. Виконавець надає послуги відповідно до законодавства України та умов цього Договору. 

2.5. Послуги вважатимуться наданими якісно, своєчасно, в повному обʼємі та прийнятими Замовником без будь-яких зауважень, якщо Замовник протягом 5 (пʼяти) календарних днів від дати повідомлення Виконавцем (в тому числі в телефонному режимі, засобами поштового звʼязку, з використанням месенджерів) про надання послуг не висловив мотивованих зауважень/заперечень у письмовому вигляді, шляхом мобільного/електронного зв’язку, або за допомогою месенджерів щодо якості наданих послуг. Сторони погодили, що підписання акта надання послуг є не обов’язковим.

2.6. Якщо Виконавцю для надання послуг необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Замовника. У разі ненадання необхідної інформації Замовником, Виконавець не несе відповідальності за можливі недоліки наданих послуг, які виникли у звʼязку з відсутністю повної та достовірної інформації.

2.7. Для надання юридичних послуг Юридичною компанією «ЧЕРНІКОВИ ТА ПАРТНЕРИ»  (в т.ч. правової (правничої) допомоги адвокатським об’єднанням, адвокатом) Замовником надаються наступні повноваження: представляти інтереси Замовника в усіх органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх форми власності та підпорядкування, в тому числі, в судах, правоохоронних органах, органах прокуратури, виконавчої служби з усіх питань, що виникають при здійсненні представництва інтересів Замовника за цим Договором.

2.8. Замовник в цілях реалізації положень цього Договору наділяє адвокатське об’єднання та/або адвокатів, що діятимуть в його інтересах на виконання цього Договору, правом представляти його інтереси і вчиняти дії, що породжують юридичні наслідки. При цьому, адвокати адвокатського об’єднання або інші уповноважені ЮК «ЧЕРНІКОВИ ТА ПАРТНЕРИ» адвокати при виконанні доручень Замовника має право підпису від імені Замовника всіх поданих в його інтересах чи від його імені заяв, клопотань, будь-яких процесуальних та інших документів, що стосуються виконання доручення, та має право доступу та обробки персональних, конфіденційних даних Замовника в тому числі інформації з обмеженим доступом, інформації яка є банківською таємницею, що стосується Замовника, а також отримання таких даних у володільця чи розпорядника даних, без додаткової згоди (дозволу) Замовника (ст.ст. 11, 21 ЗУ «Про інформацію», ст.11 ЗУ «Про захист персональних даних», ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»).

2.9. Сторони погодилися, що в разі необхідності надання правової (правничої) допомоги Замовнику при відсутності прямого договору про надання правової (правничої) допомоги між Замовником та АО «ЧЕРНІКОВИ ТА ПАРТНЕРИ», представники ЮК «ЧЕРНІКОВИ ТА ПАРТНЕРИ» можуть укладати договори про надання правової (правничої) допомоги на користь Замовника з АО «ЧЕРНІКОВИ ТА ПАРТНЕРИ» (та його адвокатами) або з іншими адвокатами, що не є членами АО «ЧЕРНІКОВИ ТА ПАРТНЕРИ».

2.10. Порядок замовлення юридичних послуг на підставі цього Договору:

2.10.1. Замовник залишив свої контактні дані (на веб-сайті ЮК «ЧЕРНІКОВИ ТА ПАРТНЕРИ», рекламній публікації в мережі Інтернет тощо), зателефонував, завітав в офіс або іншим чином зв’язався з представниками ЮК «ЧЕРНІКОВИ ТА ПАРТНЕРИ»;

2.10.2. Представник ЮК «ЧЕРНІКОВИ ТА ПАРТНЕРИ» консультує Замовника з питань юридичних послуг, в т.ч. правової (правничої) допомоги, що може бути надана Замовнику, після чого останній здійснює сплату послуг на умовах, визначених Виконавцем, на підставі рахунку або у інший спосіб за погодженням Сторін.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН:

3.1. Виконавець має право:

3.1.1. отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг;

3.1.2. самостійно встановлювати ціну послуг та інші умови їх надання;

3.1.3. зберігати та обробляти персональні дані, отримані в процесі надання послуг, відповідно до вимог чинного законодавства України;

3.1.4. призупинити надання послуг при несвоєчасному виконанні Замовником своїх грошових зобов’язань з оплати послуг;

3.1.5. повністю або частково призупинити надання послуг у разі неможливості надання послуг у зв’язку з технічними або іншими об’єктивними причинами;

3.1.6. через своїх представників та/або адвокатів (в т.ч. адвокатів АО «ЧЕРНІКОВИ ТА ПАРТНЕРИ» або інших залучених адвокатів) представляти інтереси Замовника в усіх органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах установах організаціях незалежно від їх форми власності та підпорядкування, в тому числі в правоохоронних органах, органах виконавчої служби, а також в усіх судах, апеляційних судах, у Верховному Суді, з усіх питань, що виникають при захисті прав та інтересів Замовника, з правом підпису всіх необхідних процесуальних документів, з правами наданими позивачу, відповідачу, стягувачу, з правом передоручення.

3.2. Виконавець зобов’язаний:

3.2.1. надавати послуги відповідно до умов цього Договору;

3.2.2. надавати роз’яснення з питань, що виникають у Замовника в зв’язку з наданням йому послуг;

3.2.3. надавати послуги особисто та/або з залученням третіх осіб, залишаючись при цьому відповідальним в повному обсязі перед Замовником за надання послуг;

3.2.4. забезпечити захист персональних даних, отриманих від Замовника.

3.3. Замовник має право:

3.3.1. отримувати послуги, надані Виконавцем відповідно до умов Договору;

3.3.2. отримувати повну та достовірну інформацію про обсяг наданих послуг, а також роз’яснення з питань, що виникають у Замовника в зв’язку з наданням йому послуг.

3.4. Замовник зобов’язаний:

3.4.1. самостійно ознайомитись з умовами Договору, розміщеного на веб-сайті Виконавця;

3.4.2. надавати достовірну і повну інформацію, необхідну для укладення та виконання Договору;

3.4.3. здійснювати оплату за надані послуги відповідно до умов Договору за цінами, визначеними Виконавцем;

3.4.4. негайно повідомляти Виконавця про зміну своїх реквізитів, обставини та факти, які є важливими для надання послуг за Договором;

3.4.5. не копіювати та не розповсюджувати без письмової згоди Виконавця отримані в процесі виконання Договору консультації, матеріали, роз’яснення, іншу інформацію.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За порушення Договору Сторони несуть відповідальність у відповідності до положень чинного законодавства України та умов цього Договору

4.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.3. Виконавець не несе відповідальності за неналежне виконання або невиконання умов цього Договору у випадку, якщо Замовник не забезпечив надання інформації та документів, необхідних для надання послуг, або у разі надання інформації та документів у неповному обсязі чи надання суперечливої і/або недостовірної інформації та/або документів.

4.4. Замовник несе відповідальність за достовірність і повноту відомостей, наданих для надання послуг. 

4.5. У випадку здійснення Замовником оплати, але неотримання послуг з незалежних від волі Виконавця причин, такі кошти зараховуються в рахунок майбутніх платежів за послуги, що будуть надані Виконавцем.

4.6. Права Замовника не вважаються порушеними та Виконавець звільняється від відповідальності за ненадання або несвоєчасне надання послуг за договором у випадку, якщо: 

- Замовником не надані документи, або надані не в повному об’ємі документи, які необхідні Замовнику для надання послуг (письмово засобами стільникового зв'язку, електронної пошти, месенджерів);

- Замовником надані недостовірні (в тому числі підроблені) документи; 

- Замовник надав недостовірну або неправдиву інформацію, що вплинула або може вплинути на надання послуг Виконавцем; 

- Замовник не здійснив відповідної процедури посвідчення документів у нотаріуса, консульської легалізації або апостилювання, які є необхідними для надання послуг.

4.7. Замовник без дозволу Виконавця може використовувати надані йому відомості та документи, отримані від Виконавця на свій розсуд, однак, Виконавець не несе відповідальності за будь-які дії Замовника, якщо такі дії Замовник вчинив самостійно без погодження з Виконавцем та на підставі власного трактування отриманої від Замовника інформації.

4.8. У разі відмови Замовника від продовження надання послуг по даному Договору, систематичного (два і більше разів) невиконання Замовником своїх зобов'язань за цим договором, зупинки процесу надання Послуг з вини Замовника більш ніж на 60 (шістдесят) календарних днів з моменту акцептування цього Договору, Виконавець має право на дострокове розірвання цього договору в односторонньому порядку, про що в письмовій формі повідомляє Замовника, за допомогою мессенджерів, мобільного зв’язку, пошти, факсу, електронної пошти. В цьому випадку вартість надання послуг складає розмір фактично проведених Замовником оплат по даному Договору. 

4.9. Офіційні платежі, банківські послуги, послуги нотаріуса, перекладача, податки, збори, адміністративні платежі, мито й інші офіційні платежі (витрати) не входять до вартості послуг Виконавця. Вищенаведені витрати сплачуються Замовником окремо та/або додатково компенсуються ним на користь Виконавця до початку виконання замовлення, якщо інше не визначено у письмовій домовленості між Замовником та Виконавцем.

4.10. Виконавець має право відмовитись від надання послуг за цим Договором у випадку, якщо Замовник без відома Виконавця втручається в процес надання послуг. Під втручанням Замовника в процес надання послуг розуміється будь-який вплив Замовника на результат або процес надання послуг, співпрацю з іншими виконавцями для надання узгодженої з Замовником послуги або будь-які інші дії або бездіяльність, які вчиняються Замовником самостійно та без відома чи письмового погодження Виконавця та стосуються процесу надання послуг або впливають на результат надання послуг.

4.11. Відмова Замовника від отримання результатів наданих послуг, несвоєчасне отримання результатів наданих Послуг Замовником не вважається порушенням Виконавцем зобов’язань за договором. Відмова Замовника від отримання результатів послуг не передбачає повернення Замовнику коштів за вже надані послуги.

ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, якщо це сталося внаслідок дії обставин непереборної сили, тобто надзвичайних та непередбачуваних обставин, які виникли після укладення цього Договору, не залежать від волі Сторін і перебувають поза їх контролем, до яких відносяться, зокрема, але не виключно, бойові дії, революції, державні перевороти, стихійні лиха, техногенні та інших аварій, аварії в системі електропостачання та зв’язку, страйки, локаути, диверсійні та терористичні акти, рішення державних та місцевих органів влади, епідемії, пандемії, надзвичайні ситуації, що роблять об’єктивно неможливим виконання умов Договору (далі - "форс-мажор").

5.2. Форс-мажор застосовується, а Сторона, для якої настав форс-мажор, звільняється від відповідальності за порушення умов Договору, якщо отримано сертифікат Торгово-промислової палати України чи регіональної торгово-промислової палати або інший офіційний документ, виданий уповноваженим органом чи організацією держави, де трапився форс-мажор.

5.3. Сторона, для якої настав форс-мажор, зобов’язана повідомити про це іншу Сторону протягом 3 (трьох) календарних днів з дати, коли Стороні стало відомо про настання форс-мажору, та надати іншій Стороні належні документи для підтвердження форс-мажору.

5.4. З моменту отримання повідомлення про форс-мажор іншою Стороною виконання умов Договору призупиняється, а строк виконання зобов’язань за Договором подовжується на період існування форс-мажору.

5.5. Призупинення виконання умов Договору означає, що Виконавець припиняє надання послуг, передбачених Договором, а Замовник не повинен здійснювати подальші платежі за послуги, які не були надані, без негативних наслідків, штрафних санкцій та відповідальності для кожної з Сторін.

5.6. Сторона, для якої настав форс-мажор, зобов’язана повідомити іншу Сторону про припинення дії форс-мажору протягом 3 (трьох) календарних днів з дати, коли Стороні стало відомо про припинення дії форс-мажору.

5.7. Кожна Сторона має право ініціювати припинення Договору, якщо тривалість форс-мажору перевищує 1 (один) місяць.

ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

6.1. Виконавцю належать виключні права на об'єкти інтелектуальної власності, створені під час виконання Договору, включаючи права, передбачені законодавством України та міжнародно-правовими актами.

6.2. Виключні права Виконавця на об'єкти інтелектуальної власності, створені в процесі виконання Договору, поширюються на готовий об'єкт інтелектуальної власності (в електронній, паперовій та інших формах), а також на матеріали, отримані в процесі його створення, на аудіо- та відеозапис, незалежно від мови та форм вираження, включаючи компіляції даних та програмне забезпечення.

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

7.1. Кожна із Сторін дає згоду на збір та обробку своїх персональних даних (включаючи збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, а також інші види діяльності, які можуть виконувати Сторони щодо персональних даних в письмовій (паперовій), електронній та інших формах) зокрема, але не виключно, таких персональних даних: ім’я, прізвище, по батькові, дата народження, дані документу, що посвідчує особу (номер, серія, дата видачі, орган видачі

тощо), реєстраційний номер облікової картки платника податків (податковий номер), витяг даних з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, система оподаткування, інформація про освіту та кваліфікацію, номер телефону, адреса електронної пошти та інші дані, добровільно надані з метою забезпечення реалізації договірних відносин між Сторонами, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, проведення рекламних кампаній та маркетингових досліджень, надсилання інформаційно-телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком, через месенджери, застосунки, соціальні мережі тощо) електронних

комерційних повідомлень, комунікації та відносин з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також для інших цілей, що охоплюють законний інтерес Виконавця.

7.2. Сторони беруть на себе зобов’язання забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки та незаконного доступу третіх осіб, включаючи вжиття необхідних заходів для запобігання розголошенню персональних даних посадових осіб, працівників, уповноважених представників Сторін, якщо такі персональні дані були довірені Стороні або стали відомі Стороні у зв'язку з зобов'язаннями за Договором.

7.3. Укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права суб’єкта персональних даних, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", мету обробки персональних даних, склад і зміст зібраних персональних даних, а також умови доступу до персональних даних третіх осіб.

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Спори, які виникають між Сторонами в процесі виконання цього Договору або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів.

8.2. Усі спори Сторін, щодо яких не було досягнуто згоди, можуть бути передані для вирішення у судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір набирає чинності з дати, визначеної пунктом 1.6 цього Договору, і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань, передбачених Договором.

ІНШІ УМОВИ

10.1. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни до Договору шляхом оприлюднення змін до Договору на веб-сайті Виконавця. Зміни до Договору набирають чинності з дати їх оприлюднення на веб-сайті Виконавця, якщо інший термін набрання чинності не визначений додатково при їх оприлюдненні.

10.2. З питань, що виникають у зв’язку з укладенням, виконанням і припиненням цього Договору та не врегульовані ним, Сторони зобов’язуються керуватися нормами чинного законодавства України, зокрема положеннями Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та Закону України "Про електронну комерцію".

10.3. Якщо будь-яке положення цього Договору стає недійсним, це не впливає на дійсність решти положень Договору. У такому випадку Сторони, наскільки це можливо, намагаються домовитися про заміну недійсної умови новими дійсними положеннями, що дозволяють максимально досягнути початкових намірів Сторін.

10.4. Сторони зобов'язуються зберігати у таємниці конфіденційну інформацію та комерційну таємницю, яка стала їм відомою у зв’язку з виконанням умов Договору, не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю іншої Сторони, а також не використовувати відповідну інформацію в своїх інтересах чи інтересах третіх осіб.

 

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ «ЮК «ЧЕРНІКОВИ ТА ПАРТНЕРИ»
Україна, 01103, м. Київ, бульв. Миколи Міхновського, 28-В, 6 поверх
Код за ЄДРПОУ 44162602
 

Директор
Черніков Д.Ю.

Адвокатське об’єднання «ЧЕРНІКОВИ ТА ПАРТНЕРИ»
Україна, 01103, м. Київ, бульв. Миколи Міхновського, 28-В, 6 поверх
Код за ЄДРПОУ 45153337

Керуючий партнер
Черніков Д.Ю.

 

ФОП Черніков Денис Юрійович

ФОП Черніков Дмитро Юрійович

ФОП Тобота Юлія Сергіївна

 

Договір публічної оферти